പ്രവാസം


കണ്ണീരുപ്പ് കലർന്ന വാക്കുകളിൽ,
മധുരം പൂത്തത് മുതൽക്കാണ്,
വിരഹം ഇത്രമേൽ ആനന്ദകരമായത്

Advertisements

One thought on “പ്രവാസം

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )